Духовни книги за учење и стекнување етичко-морални вредности

Impressum

Правни информации за понудувачот:

Габриеле Издателство Реч, ДОО Илинден
ул. 32, 52а
1041 Илинден
Македонија

Е-пошта: info@izdatelstvo-gabriele.com
Телефон: +389/ 2 3111 043
Информации во врска со продажбата: +389/ 71 217 477

Жиро сметка: 200003351933350
Депонент: Стопанска Банка АД – Скопје

ЕДБ: 4032018538958 (Не сме даночни обврзници)

За решавање спорови надлежен е Основниот суд во Скопје.

Авторски права поврзани со веб-страницата
Сите текстови, слики и други информации објавени на веб-страницата подлежат на авторско право на провајдерот, освен ако сопственикот на авторските права е трета страна. Во сите случаи, репродукција, дисеминација или репродукција на јавноста е дозволена само со согласност на понудувачот, што исто така може да биде отповикано. Дозволата не може да се пренесува на друго лице.

Давателот на услуги не превзема никаква одговорност за целата веб-содржина (врска) поврзана со вкрстена референца, бидејќи во овој случај не е сопствена содржина. Поврзаните страници се разгледани заради повреда на содржината. Немаше идентификација во моментот на врската. Вашиот администратор е одговорен за содржината на поврзаните страници. Понудувачот нема општа обврска да следи или оценува во овој поглед. Меѓутоа, откако ќе се пријави правната штета, врската ќе се отстрани веднаш